Текст песни Песенка саушкина

Текст песни Песенка саушкина

По че му то от че го то мне всё вре мя мне всё вре мя не ве зёт по че му то от че го то то и де ло по па да ю в_пе ре плёт Хо дит не ве зе ни е за мно ю буд то тень пор тит на стро е ни е на це лый день Хо дит не ве зе ни е за мно ю тут и там хо дит бро дит пря мо по пя там Е сли взя лся я за что то э то что то не вы хо дит как на зло да же сби лся я со счё та сколь ко раз мне от че го то не вез ло Хо дит не ве зе ни е за мно ю буд то тень пор тит на стро е ни е на це лый день хо дит не ве зе ние е за мно ю тут и там хо дит бро дит пря мо по пя там Не у да чи так и ска чут не при ят но сти о хо тят ся за мной кто же ска жет ну ког да же не ве зе ни е уй дёт на вы ход ной Хо дит не ве зе ни е за мно ю буд то тень пор тит на стро е ни е на це лый день хо дит не ве зе ни е за мно ю тут и там хо дит бро дит пря мо по пя там хо дит бро дит пря мо по пя там хо дит бро дит пря мо по пя тамОбязательно прочитайте статьи про Деда Мороза: новогодние конкурсы для детей, смотреть дед мороз онлайн, организация корпоративов.